Hệ liên thông
Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Sư phạm Âm nhạc (ĐHLT – Bạc Liêu)

Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Sư phạm Âm nhạc (ĐHLT – Bạc Liêu)

 

 

HỌC KỲ I (Từ tháng 3/2014 đến tháng 7/ 2014)

Thời gian dạy

Tên học phần

Số TC/số tiết

Giảng viên dạy

Số SV

Chức danh KH GV

Tháng/ năm

Tuần

Ngày

Tháng 3/ 2014

1

6/3-9/3

Ký xướng âm 1

2TC/30 tiết

Vi Minh Huy

61

ThS

2

13/3-16/3

PP NCKH âm nhạc

2TC/30 tiết

Vi Minh Huy

61

ThS

1-4

7/3-23/3

Thanh nhạc 1

1TC/12 tiết

Phạm Hoàng Hiền

61

(09 nhóm có 6SV/ nhóm và 01 nhóm có 7SV/ nhóm)

ThS

Tháng 4/2014

1

3/4-6/4

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin I

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

61

ThS

2

10/4-13/4

SV tự đào tạo

 

 

 

 

3

17/4-20/4

Tiếng Anh

4TC/60 tiết

GV Bạc Liêu

61

ThS

4

24/4-25/4

Tháng 6/2014

1

2/6-7/6

Lịch sử âm nhạc phương Tây

2TC/30 tiết

 

Nguyễn Tiến Thành

61

ThS

Lịch sử âm nhạc phương Đông

2TC/30 tiết

Nguyễn Tiến Thành

61

ThS

2

9/6-14/6

Nhạc cụ 1

1TC/12 tiết

Đỗ Mạnh Thắng

61

(09 nhóm có 6SV/ nhóm và 01 nhóm có 7SV/ nhóm)

ThS

3

16/6-21/6

4

23/6-30/6

Tháng 7/2014

1

1/7-5/7

SV tự đào tạo

 

 

 

 

2

7/7-12/7

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

 

 

61

 

HỌC KỲ II (Từ tháng 7/2014 đến tháng 11/ 2014)

Tháng 7/2014

3

14/7-19/7

- Thanh nhạc 1

1TC/12 tiết

Trịnh Bảo Khuyên

61

(09 nhóm có 6SV/ nhóm và 01 nhóm có 7SV/ nhóm)

ThS

4

21/7-26/7

5

28/7-31/7

- Nhạc cụ 1

1TC/12 tiết

Đặng Thanh Tăng

61

(09 nhóm có 6SV/ nhóm và 01 nhóm có 7SV/ nhóm)

ThS

Tháng 9/2014

3

18/9-21/9

Ký xướng âm 2

2TC/30 tiết

Đoàn Dũng

61

ThS

4

25/9-28/9

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

2TC/30 tiết

Đoàn Dũng

61

ThS

Tháng 10/2014

1

2/10-5/10

Âm nhạc truyền thống Việt Nam

2TC/30 tiết

Nguyễn Liên

61

ThS

2

9/10-12/10

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin II

3TC/45 tiết

GV Bạc Liêu

61

ThS

3

16/10-19/10

4

23/10-26/10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

61

ThS

Tháng 11/2014

1

6/11-9/11

TLHLT&TLHSP

2TC/30 tiết

Lã Thị Tuyên

61

TS

2

13/11-16/11

SV tự đào tạo

 

 

 

 

3

20/11-23/11

SV tự đào tạo

 

 

 

 

 

 

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

 

 

61

 

HỌC KỲ III (Từ tháng 3/2015 đến tháng 7/ 2015)

 

Tháng 3/ 2015

1

5/3-8/3

Hợp xướng 1

2TC/30 tiết

Nguyễn Liên

61

ThS

2

12/3-15/3

Hợp xướng 2

2TC/30 tiết

Nguyễn Liên

61

ThS

3

19/3-22/3

Chỉ huy

2TC/30 tiết

Nguyễn Liên

61

ThS

4

26/3-29/3

PP dàn dựng chương trình Ca - múa - nhạc

2TC/30 tiết

Nguyễn Liên

61

ThS

Tháng 4/2015

1

2/4-5/4

SV tự đào tạo

 

 

61

 

2

9/4-12/4

Phương pháp dạy học âm nhạc

3TC/45 tiết

Vi Minh Huy

61

ThS

3

16/4-19/4

4

23/4-26/4

Ký xướng âm 3

2TC/30 tiết

Vi Minh Huy

61

ThS

Tháng 6/2015

1

1/6-6/6

- Thanh nhạc 2

1TC/12 tiết

Phạm Hoàng Hiền

61

(09 nhóm có 6SV/ nhóm và 01 nhóm có 7SV/ nhóm)

ThS

2

8/6-13/6

- Nhạc cụ 2

1TC/12 tiết

Đỗ Mạnh Thắng

61

 

3

15/6-20/6

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3TC/45 tiết

GV Bạc Liêu

61

ThS

4

22/6-27/6

Tháng 7/2015

1

1/7-4/7

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

 

 

61

 

2

6/7-11/7

HỌC KỲ IV (Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/ 2015)

Tháng 7/2015

 

3 đến 5

 

13/7- 31/7

- Thanh nhạc 2

1TC/12 tiết

Trịnh Bảo Khuyên

61

(09 nhóm có 6SV/ nhóm và 01 nhóm có 7SV/ nhóm)

ThS

3 đến 5

13/7-31/7

- Nhạc cụ 2

1TC/12 tiết

Đặng Thanh Tăng

61

(09 nhóm có 6SV/ nhóm và 01 nhóm có 7SV/ nhóm)

ThS

Tháng 9/2015

 

3

17/9-20/9

Giáo dục học

3TC/45 tiết

Lã Thị Tuyên

61

T.S

4

24/9-27/9

- Nghiệp vụ sư phạm 1

1TC/15 tiết (Mỗi buổi có 4 tiết cần 3,5 ngày)

Lã Thị Tuyên

61

TS

- Nghiệp vụ sư phạm 2

1TC/15 tiết

Vi Minh Huy

61

ThS

 

Tháng 10/2015

1

1/10-4/10

Ký xướng âm 4

2TC/30 tiết

Vi Minh Huy

61

ThS

2

8/10-11/10

Thực tập sư phạm 1 (3tuần)

3TC/45 tiết

Khoa SP chỉ đạo, cấp hồ sơ, hướng dẫn SV tiếp cận yêu cầu TTSP; Trường BL cấp giấy giới thiệu SV thực  hiện, cơ sở TTSP cho điểm

61

TS

3

15/10-18/10

4

22/10-25/10

5

29/10-31/10

SV tự đào tạo

 

 

61

 

Tháng 11/2015

1

5/11-8/11

Đường lối VHVN của Đảng cộng sản Việt Nam

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

61

ThS

2

12/11-15/11

SV tự đào tạo

 

 

 

 

Tháng 11/2015

 

 

 

 

 

 

 

3

19/11-22/11

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

 

 

61

 

4

26/11-29/11

HỌC KỲ V (Từ tháng 3/2016 đến tháng 7/ 2016)

Tháng 3/2016

1

3/3-6/3

Nghiệp vụ sư phạm 3

1TC/15 tiết

Vi Minh Huy

61

ThS

2

10/3-13/3

Hòa âm 1

2TC/30 tiết

Vi Minh Huy

61

ThS

3

17/3-20/3

Hòa âm 2

2TC/30 tiết

Vi Minh Huy

61

ThS

4

24/3-27/3

Thực tập sư phạm II

(6 tuần)

6TC/90 tiết

Khoa SP chỉ đạo, cấp hồ sơ, hướng dẫn SV tiếp cận yêu cầu TTSP;

Trường BL cấp giấy giới thiệu SV thực  hiện, cơ sở TTSP cho điểm

61

TS

Tháng 4/2016

1

1/4-3/4

2

7/4-10/4

3

14/4-17/4

4

21/4-24/4

5

28/4-30/4

Tháng 6/2016

 

1

1/6-4/6

- Bài tập Thanh nhạc cuối khóa

1TC/12 tiết (có 50% GV hướng dẫn

Hoàng Hiền

61

(09 nhóm có 6SV/ nhóm và 01 nhóm có 7SV/ nhóm

ThS

2

6/6-11/6

3

13/6-18/6

- Bài tập Nhạc cụ cuối khóa

1TC/12 tiết

(có 50% GV hướng dẫn

Mạnh Thắng

61

(09 nhóm có 6SV/ nhóm và 01 nhóm có 7SV/ nhóm

ThS

4

20/6-25/6

SV tự đào tạo

 

 

 

 

5

27/6-30/6

HỌC KỲ VI (Từ tháng 7/2016 đến tháng 11/ 2016)

Tháng 7-2016

1,2

1-15/7

Khoa cử GV dạy  môn hướng  thiết kế chương trình thực hành biểu diễn AN cho hoạt động ngoại khóa AN;

(khoán 30 tiết) - 50 % cho SV thực hành tuần 2. Ths. Nguyễn Liên

 

Tháng 9-2016

3,4

15-30/9

- HP thay khóa luận 1: Thực hành theo nhóm 10 SV/ nhóm chương trình thực hành biểu diên AN cho hoạt động ngoại khóa AN; Khoán 60 tiêt/lớp chung, gộp nhiều nhóm. Ths. Nguyễn Liên; Hội đồng dự chấm (Trương khoa, Trưởng Bộ môn)

Tháng 10-2016

1,2,3,4

1-30/10

- HP thay khóa luận 2: Thực hành nghiên cứu  một loại hình âm nhạc dân gian tại địa phương; Khoán 60 t (trong đó lý thuyết 30; thực tế 30t. Ths. Vi Minh Huy; (Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn)

Tháng 11-2016

1

1-10/11

- Hoàn thiện hồ sơ TN của Trường ĐH

In tin    Gửi email    Phản hồi
 Đặt câu hỏi

Tiêu đề  
Họ tên  
Địa chỉ  
Điện thoại
Email  
Nội dung  
Số mấy?
 
Hôm nay 5589
Hôm qua 22215
Tuần này 27804
Tháng này 646280
Tất cả 16969433
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://www.dvtdt.edu.vn