Hội nghị - Hội thảo
Hội nghị - Hội thảo

  

I. HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÃ TỔ CHỨC:

TT

Chủ đề

Thời gian tổ chức

Quy mô

Chủ trì

1

Giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế  văn hóa cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở Thanh Hóa giai đoạn 2012 – 2020

Tháng 01 năm 2014

Cấp trường

Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa

2

Tiềm năng, giải pháp phát triển không gian văn hóa Hàm Rồng trở thành khu du lịch quốc gia (2012 – 2020)

Tháng 03 năm 2014

Cấp trường

Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa

3

Thanh Hóa và liên kết phát triển du lịch quốc gia, quốc tế

Tháng 12 năm 2014

Hội thảo quốc tế

Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa phối hợp Sở VH,TT&DL Thanh Hóa; Trường ĐH MinSCAT, philiphines

4

Thanh Hóa - 70 năm phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng Tám (1945- 2015)

Tháng 8 năm 2015

Hội thảo liên trường

Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa phối hợp Trường Đại học Hồng Đức và Viện Sử học Việt Nam

5

Vai trò của nghiên cứu đa ngành trong thời kỳ Hội nhập ASEAN

Tháng 9 năm 2015

Hội thảo quốc tế

Trường ĐH MinSCAT, philiphines phối hợp Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa (Việt Nam) và trường ĐH St. Luis (Maylaysia)

6

Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng đào tạo tại

Trường ĐH. VHTTDL Thanh Hóa

Tháng 11 năm 2015

Cấp trường

Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa

7

Một số vấn đề nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương và chuyên ngành

Tháng 12 năm 2015

Hội thảo liên trường

Viện Sử học phối hợp Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức

8

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015-2016

Tháng 4 năm 2016

Cấp trường

Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa

 

II. TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CBGV:

TT

Chủ đề

Thời gian tổ chức

Chủ trì

1

Nói chuyện chuyên đề: “Tính cách người Việt trước ngưỡng cửa toàn cầu hóa và hội nhập”

Tháng 4 năm 2016

PGS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 

III. DANH MỤC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ, CEMINAR KHOA HỌC NĂM 2016:

 

TT

Học kỳ/ năm học

Khoa/bộ môn

Chủ đề

Mục tiêu

Thời gian thực hiện

1. Khoa Văn hóa- Thông tin

1

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Thông tin học

Định hướng đào tạo chuẩn đầu ra học phần Tin học đại cương theo chuẩn  MOS – IC3 (Chuẩn quốc tế)

-Đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội yêu cầu đối với 1 công chức/ viên chức

-Nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên trong Nhà trường.

Tháng 5/2016

2

Học kỳ I

năm học 2016- 2017

 

 

Thông tin học

Hội thảo đề tài cấp cơ sở: Tin học hóa trong Thi cử và quản lý đề

-Quản lý ngân hàng câu hỏi đề thì

-Ra đề thi khách quan

-Thi trắc nghiệm

Tháng 8/2016

3

Học kỳ I

năm học 2016 -2017

Khoa VH -TT

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành QLVH và TTH đáp ứng yêu cầu xã hội

-Phân tích những thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo ngành QLVH và TTH

-Đưa ra nhứng giải pháp nâng cao chất lượng ngành QLVH và TTH nhằm thu hút người học, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Tháng 9/2016

4

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Quản lý Văn hóa

Nâng cao chất lượng nghiên cứu Khoa học cho sinh viên ngành Quản lý Văn hóa

- Tổng kết thành tựu và hạn chế của công tác NCKH của GV và SV ngành QLVH năm học 2015 - 2016

- Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành Quản lý Văn hóa trong năm học 2016 -2017

- Nâng cao chất lượng hướng dẫn và NCKH của giảng viên, SV ngành QLVH

Tháng 10/2016

5

Học kỳ I năm học 2016- 2017

 

Quản lý Văn hóa

Nâng cao chất lượng giảng dạy một số học phần chuyên ngành-ngành Quản lý Văn hóa

- Phân tích ưu diểm và hạn chế trong công tác giảng dạy một số HP chuyên ngành - ngành Quản lý Văn hóa : nhóm học phần Quản lý, nhóm học phần kinh tế và văn hóa

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy một số HP chuyên ngành

Tháng 10/2016

2. Khoa Du lịch

6

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Bộ môn Quản trị Khách sạn

Đổi mới hoạt động đào tạo cho sinh viên ngành Quản trị khách sạn tại khoa Du lịch – Trường Đại học VH, TT&DL Thanh Hóa

Đề ra giải pháp cho hoạt động đào tạo lý thuyết và kỹ năng nghề cho sinh viên ngành Quản trị khách sạn

Tháng 5/2016

7

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Bộ môn Văn hóa Du lịch

Một số vấn đề trong giảng dạy các môn học ngành Việt Nam học, chuyên ngành Du lịch

- Chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong giảng dạy ngành Việt Nam học.

- Đưa ra một số phương pháp giảng dạy mới gắn sát với chuẩn đầu ra của ngành.

-Thiết kế chương trình đào tạo tránh tình trạng trùng lặp môn học.

Tháng 5/2016

8

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Hướng nghiệp cho sinh viên khoa Du lịch

- Kết nối và hợp tác với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Đưa ra các giải pháp về hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

- Tạo cơ hội việc làm cho sinh viên khoa Du lịch.

Tháng 05/1016

3. Khoa Quản lý Nhà nước& CTXH

9

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Công tác Xã hội

Một số vấn đề trong giảng dạy các học phần chuyên ngành- ngành Công tác xã hội

- Đánh giá, vi chỉnh tập bài giảng chuyên ngành CTXH

- Đánh giá chất lượng đội ngũ giảng dạy học phần chuyên ngành

- Giải pháp nâng cáo chất lượng tập bài giảng và đội ngũ CBGV tham ra giảng dạy.

Tháng 6/2016

10

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Quản lý Nhà nước

Một số vấn đề trong giảng dạy các học phần chuyên ngành- ngành Quản lý Nhà nước

Đánh giá, vi chỉnh tập bài giảng chuyên ngành  Quản lý Nhà nước;

- Đánh giá chất lượng đội ngũ giảng dạy học phần chuyên ngành Quản lý nhà nước đặc biệt đối với học phần mới, giảng viên tiếp cận mới.

- Phối hợp, thường xuyên trao đổi chuyên môn đối với giảng viên thỉnh giảng của ngành để nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Giải pháp nâng cáo chất lượng tập bài giảng và đội ngũ CBGV tham ra giảng dạy.

Tháng 6/2016

4. Khoa Mỹ thuật:

11

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Thiết kế đồ họa

Đánh giá đầu ra ngành TKĐH, bậc Đại học

- Đánh giá quá trình giáo dục ngành TKĐH, củng cố phát triển ngành học

- Hướng đi của ngành

Tháng 6/2016

12

Học kỳ I năm học 2016- 2017

Thiết kế thời trang

Hướng phát triển của ngành học TKTT trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

- Đánh giá lại quá trình giảng dạy từ 2011- nay

- Đánh giá xu thế toàn cầu hóa ở Việt nam lĩnh vực may mặc

- Hướng phát triển ngành học

Tháng 11/2016

5. Khoa Âm nhạc:

13

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Bộ môn Thanh nhạc

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng phát triển tài năng nghệ thuật trong HSSV, hướng tới Hội thi tài năng cấp trường,cấp Quốc gia

Tạo diễn đàn cho giảng viên tham gia trao đổi về các hoạt động chuyên môn gắn với hoạt động dạy học nhằm phát hiện, bồi dưỡng, phát triển tài năng nghệ thuật trong HSSV

Tháng 5/2016

14

Học kỳ I năm học 2016- 2017

Bộ môn Thanh nhạc

Nâng cao chất lượng công tác dự giờ của GV hướng tới xây dựng giờ dạy mẫu có chất lượng cao, định hướng tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

Nhằm nâng cao công tác dự giờ của giảng viên, hướng tới giờ dạy mẫu có chất lượng cao.

 

Tháng 10/2016

6. Khoa Quản lý Thể thao:

15

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Bộ môn QLTT

Đổi mới công tác đào tạo, tuyển sinh tại khoa TDTT

Nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả tuyể sinh ngành Thể dục thể thao tại khoa TDTT

Tháng 5/2016

16

Học kỳ I năm học 2016- 2017

Bộ môn QLTT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy môn thực hành TDTT

Nâng cao chất lượng dạy và học đối với các môn thực hành thể thao tại trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa

Tháng 11/2016

7. Khoa SPNT và GDMN:

17

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Sư phạm Âm nhạc

 

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc

- Đánh giá lại quá trình giảng dạy từ 2011- nay

- Đề ra giải pháp nhằm phát triển ngành học

Tháng 5/2016

18

Học kỳ I năm học 2016- 2017

Sư phạm Mỹ thuật

 

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật

- Đánh giá lại quá trình giảng dạy từ 2011- nay

- Đề ra giải pháp nhằm phát triển ngành học

Tháng 3/2017

19

Học kỳ I năm học 2016- 2017

Khoa SPMN & NT

Đào tạo liên thông, liên kết nhóm ngành sư phạm - Thực trạng và giải pháp

- Đánh giá thực trạng quá trình đào tạo liên thông, liên kết nhóm ngành sư phạm.

- Đề ra giải pháp nhằm triển khai hoạt động liên thông liên kết đạt hiệu quả.

Tháng 4/2017

20

Học kỳ I năm học 2016- 2017

Giáo dục Mầm non

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học chuyên ngành Giáo dục Mầm non

- Đánh giá thực trạng dạy học ngành học

- Đề ra giải pháp nhằm phát triển ngành học

Tháng 5/2017

8. Khoa SPNT và GDMN:

21

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

- Đề ra giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành du lịch

Tháng 6/2016

22

Học kỳ II năm học 2015- 2016

Bộ môn Khoa học cơ bản

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học các môn khoa học cơ bản tại trường ĐH VH-TT&DL Thanh Hóa

- Đánh giá thực trạng giảng dạy các môn khoa học cơ bản tại trường. Những hạn chế cần khắc phục.

- Đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn khoa học cơ bản

Tháng 6/2016

23

Học kỳ I năm học 2016- 2017

Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Thiết kế chương trình dạy nói cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường ĐH VH-TT&DL Thanh Hóa

- Xây dựng chương trình dạy nói cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh phù hợp với trường Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Tháng 9/1016

24

Học kỳ I năm học 2016- 2017

Khoa GDĐC&NNA

Công tác giảng dạy tiếng Việt và quản lý lưu học sinh Lào tại khoa GDĐC&NNA

- Đánh giá việc giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại khoa

- Nâng cao công tác quản lý đối với lưu HS Lào tại trường

Tháng 10/2016

25

Học kỳ II năm học 2016- 2017

Bộ môn LLCT

Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm trên máy các học phần lý luận chính trị tại trường ĐH VH-TT&DL Thanh Hóa

- Xây dựng một hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn LLCT cho phù hợp với thực tiễn trường ĐH VH-TT&DL Thanh Hóa

Tháng 11/2016

 

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
Hôm nay 127
Hôm qua 399
Tuần này 1764
Tháng này 11043
Tất cả 639429
Browser   (Today) Chi tiết >>
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

 

 
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 
Cơ sở: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (037) 3953 388 - (037) 3857 421
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường