Hệ liên thông
Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Quản lý Văn hóa (ĐHLT – Bạc Liêu)

Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Quản lý Văn hóa (ĐHLT – Bạc Liêu)

 

HỌC KỲ I (Từ tháng 3/2014 đến giữa tháng 7/2014)

Thời gian dạy

Tên học phần

Số TC/

số tiết

Giảng viên dạy

Số SV

Chức danh KH GV

Tháng/ năm

Tuần

Ngày

Tháng 3/ 2014

3

20/3-22/3

Đại cương khoa học quản lý

3TC/45 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

4

27/3-29/3

Tháng 4/2014

1

4/4-6/4

Quản lý Nhà nước về văn hóa

2TC/30 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

2

10/4-12/4

SV tự đào tạo

 

 

40

 

3

17/4-19/4

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa   Mác-Lênin 1

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

4

24/4-26/4

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa   Mác-Lênin 2

3TC/45 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

Tháng 5/2014

1

2/5-4/5

2

8/5-10/5

Đường lối VHVN của Đảng CSVN

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

Tháng 6/2014

1

1-5/6

Tiếng anh cơ bản

4TC/60 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

2

6-13/6

Tháng 7/2014

1

1-15/7

SV tự đào tạo

 

 

 

40

 

 

2

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ II (Từ giữa tháng 7/2014 đến tháng 11/2014)

Tháng 7/2014

1

1-7/7

Văn hóa học

2TC/30 tiết

Hà Đình Hùng

40

ThS

2

8-15/7

Văn hóa các dân tộc Việt Nam

3TC/45 tiết

Hà Đình Hùng

40

ThS

Tháng 9/2014

3

15-22/9

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

4

23-30/9

SV tự đào tạo

 

 

40

 

Tháng 10/2014

1

2/10-5/10

Chính sách văn hóa

2TC/30 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

2

9 - 12/10

Kinh tế học văn hóa

2TC/30 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

3

16-19/10

Tổ chức, quản lý các hoạt động du lịch

2TC/30 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

4

23-30/10

SV tự nghiên cứu

 

 

 

 

Tháng 11/2014

1 đến 4

6/11-30/11

Tổ chức quản lý các hoạt động Thể thao

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

40S

ThS

 

 

Chuyên đề: Văn hóa và hội nhập quốc tê

 

PGS.TS Lê Văn Tạo

 

TS

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ III (Từ tháng 3/2015 đến giữa tháng 7/2015)

3/2015

1

5/3-8/3

Văn hóa gia đình

2TC/30 tiết

Lê Thị Thảo

40

TS

2

12/3-15/3

Phát triển văn hóa cộng đồng

2TC/30 tiết

Lê Thị Thảo

40

TS

3

19/3-22/3

Văn hóa và toàn cầu hóa

2TC/30 tiết

Lê Thị Thảo

40

TS

4

26/3-29/3

SV tự đào tạo

 

 

40

 

4/2015

1

2/4-5/4

Tin học cơ bản

3TC/45 tiết

Tào Ngọc Biên

40

ThS

2

9/4-12/4

3

16/4-19/4

Tổ chức, quản lý hoạt động Thông tin và truyền thông

3TC/45 tiết

Tào Ngọc Biên

40

ThS

4

23/4-26/4

Tháng 6/2015

1

1/6-6/6

Quản lý nguồn lực VH,TT&DL

3TC/45 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

2

8/6-13/6

Quản trị KH-Dự án

2TC/30 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

3 và 4

15/6-27/6

SV tự đào tạo

 

 

40

 

Tháng 7/2015

1 và 2

1/7-11/7

SV đào tạo

 

 

40

 

 

 

 

Chuyên đề: Bảo tồn Di sản văn hóa và phát triển kinh tế- du lịch

 

PGS.TS Lê Văn Tạo

40

TS

 

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ IV (Từ giữa tháng 7/2015 đến tháng 11/2015)

Tháng 7/2015

1

3/7-08/7

Tổ chức sự kiện  (sự kiện văn hóa-xã hội)

2TC/30 tiết

Nguyễn Văn Dũng

40

TS

2

9/7-15/7

Phương pháp nghiên cứu khoa học VHNT

2TC/30 tiết

Nguyễn Văn Dũng

40

TS

3

27/7-31/7

Tự đào tạo

 

 

40

 

Tháng 9/2015

3

17/9-20/9

Tín ngưỡng và tôn giáo VN

2TC/30 tiết

Ths Hà Đình Hùng

40

ThS

4

24/9-27/9

Tổ chức, quản lý thiết chế văn hóa

3TC/45 tiết

Ths Hà Đình Hùng

40

ThS

Tháng 10/2015

1

1/10-4/10

Tổ chức, quản lý thiết chế văn hóa

3TC/45 tiết

Ths Hà Đình Hùng

40

ThS

2

8/10-11/10

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật  (Âm nhạc, sân khấu, điện ảnh)

3TC/45 tiết

GV mời

40

ThS

3

15-18/10

4

22-30/10

SV tự đào tạo

 

 

40

 

Tháng 11/2015

1-4

1-30/10

SV tự đào tạo

 

 

40

 

 

1-4/11

Chuyên đề: Đầu tư phát triển VH  và xã hội hóa văn hóa

 

PGS.TS.Lê Văn Tạo

40

TS

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ V (Từ tháng 3/2016 đến giữa tháng 7/2016)

Tháng 3/ 2016

1

3/3-6/3

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể

3TC/45 tiết

Hà Đình Hùng

40

ThS

2

10/3-13/3

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

3TC/45 tiết

Hà Đình Hùng

40

ThS

3

17/3-20/3

Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN

3TC/45 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

4

24/3-27/3

SV tự đào tạo

 

 

 

 

Tháng 4/2016

1

1/4-3/4

Chuyên đề nâng cao: Kiến thức Văn hóa- Du lịch

1CĐ/15 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

2

7/4-10/4

Chuyên đề nâng cao: Văn hóa và toàn cầu hóa

1CĐ/15 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

3

14/4-17/4

Chuyên đề nâng cao: Quản lý văn hóa

1TC/15 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

4

21/4-24/4

Văn bản học

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

5

28/4-30/4

SV tự đào tạo

 

 

40

 

Tháng 6/2016

1

1/6-4/6

SV tự nghiên cứu thực tế  5 tuần

 

 

 

40

 

2

6/6-11/6

3

13/6-18/6

4

20/6-25/6

5

27/6-30/6

Tháng 7/2016

1-2

 

1/7-15/7

SV tự đào tạo

 

 

 

 

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ VI (Từ giữa tháng 7/2016 đến tháng 11/2016)

Tháng 7/2016

1,2

1-15/7

Phương án tổ chức hoạt động một mô hình VHCS

1TC/15tiết

Hà Đình Hùng

40

ThS

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

 

Tháng 9/2016

3,4

16-30/9

 

Thực tập cuối khóa( 3 tuần)

1 tuần cho sv viết bài luận, thiết kế xây dựng đồ án các hoạt động QLVH ( Gv hướng dẫn chung 30 tiết

3TC

Hà Đình Hùng

40

ThS

Tháng 10/2016

1

6/10-9/10

Hướng dẫn khóa luận TN:

- Chọn 14 SV tiêu biều làm khóa luận TN 14SV x 6 tiết/ SV giao 2 GV hướng dẫn

- Số SV học 02 HP thay thế khóa luận

 

Nguyễn Bích Thục

40

TS

2

13/10-16/10

Hà Đình Hùng

40

ThS

3

20/10-23/10

- HP thay thế khóa luận 1. Khoán GV 45 tiết ; Xây dựng đề án nhà văn hóa, xã phường, thôn,xóm. Gồm:

a/ GV hướng  dẫn viết đề án nhà văn hóa, xã phường, thôn,xóm.

b/ Đi nghiên cứu 1 số nhà văn hóa điển hình trong tỉnh SV ghi chép số liệu điều tra … phát triển kinh tế địa phương

 

Nguyễn Bích Thục

40

TS

4

27/10-30/10

- HP 2 thay thế khóa luận: Xây dựng văn nghệ chương trình thông tin cổ động (Sân khấu hoặc ca múa nhac (30t/nhóm- chia 2 nhóm)

 

Đạo diễn Dương Anh Tuấn

40

ThS

Vũ Thị Huyền

ThS

Tháng 11/2016

1,2

3/11-6/11

10/11-13/11

- Chấm 2 HP thay khóa luận TN :

 

 

 

 

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Sư phạm Âm nhạc (ĐHLT – Bạc Liêu) (11/03/15)
 Đặt câu hỏi

Tiêu đề  
Họ tên  
Địa chỉ  
Điện thoại
Email  
Nội dung  
Số mấy?
 
Hôm nay 6371
Hôm qua 26585
Tuần này 109616
Tháng này 465018
Tất cả 15986455
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://www.dvtdt.edu.vn