Hệ liên thông
Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Quản lý Văn hóa (ĐHLT – Bạc Liêu)

Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Quản lý Văn hóa (ĐHLT – Bạc Liêu)

 

HỌC KỲ I (Từ tháng 3/2014 đến giữa tháng 7/2014)

Thời gian dạy

Tên học phần

Số TC/

số tiết

Giảng viên dạy

Số SV

Chức danh KH GV

Tháng/ năm

Tuần

Ngày

Tháng 3/ 2014

3

20/3-22/3

Đại cương khoa học quản lý

3TC/45 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

4

27/3-29/3

Tháng 4/2014

1

4/4-6/4

Quản lý Nhà nước về văn hóa

2TC/30 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

2

10/4-12/4

SV tự đào tạo

 

 

40

 

3

17/4-19/4

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa   Mác-Lênin 1

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

4

24/4-26/4

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa   Mác-Lênin 2

3TC/45 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

Tháng 5/2014

1

2/5-4/5

2

8/5-10/5

Đường lối VHVN của Đảng CSVN

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

Tháng 6/2014

1

1-5/6

Tiếng anh cơ bản

4TC/60 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

2

6-13/6

Tháng 7/2014

1

1-15/7

SV tự đào tạo

 

 

 

40

 

 

2

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ II (Từ giữa tháng 7/2014 đến tháng 11/2014)

Tháng 7/2014

1

1-7/7

Văn hóa học

2TC/30 tiết

Hà Đình Hùng

40

ThS

2

8-15/7

Văn hóa các dân tộc Việt Nam

3TC/45 tiết

Hà Đình Hùng

40

ThS

Tháng 9/2014

3

15-22/9

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

4

23-30/9

SV tự đào tạo

 

 

40

 

Tháng 10/2014

1

2/10-5/10

Chính sách văn hóa

2TC/30 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

2

9 - 12/10

Kinh tế học văn hóa

2TC/30 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

3

16-19/10

Tổ chức, quản lý các hoạt động du lịch

2TC/30 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

4

23-30/10

SV tự nghiên cứu

 

 

 

 

Tháng 11/2014

1 đến 4

6/11-30/11

Tổ chức quản lý các hoạt động Thể thao

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

40S

ThS

 

 

Chuyên đề: Văn hóa và hội nhập quốc tê

 

PGS.TS Lê Văn Tạo

 

TS

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ III (Từ tháng 3/2015 đến giữa tháng 7/2015)

3/2015

1

5/3-8/3

Văn hóa gia đình

2TC/30 tiết

Lê Thị Thảo

40

TS

2

12/3-15/3

Phát triển văn hóa cộng đồng

2TC/30 tiết

Lê Thị Thảo

40

TS

3

19/3-22/3

Văn hóa và toàn cầu hóa

2TC/30 tiết

Lê Thị Thảo

40

TS

4

26/3-29/3

SV tự đào tạo

 

 

40

 

4/2015

1

2/4-5/4

Tin học cơ bản

3TC/45 tiết

Tào Ngọc Biên

40

ThS

2

9/4-12/4

3

16/4-19/4

Tổ chức, quản lý hoạt động Thông tin và truyền thông

3TC/45 tiết

Tào Ngọc Biên

40

ThS

4

23/4-26/4

Tháng 6/2015

1

1/6-6/6

Quản lý nguồn lực VH,TT&DL

3TC/45 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

2

8/6-13/6

Quản trị KH-Dự án

2TC/30 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

3 và 4

15/6-27/6

SV tự đào tạo

 

 

40

 

Tháng 7/2015

1 và 2

1/7-11/7

SV đào tạo

 

 

40

 

 

 

 

Chuyên đề: Bảo tồn Di sản văn hóa và phát triển kinh tế- du lịch

 

PGS.TS Lê Văn Tạo

40

TS

 

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ IV (Từ giữa tháng 7/2015 đến tháng 11/2015)

Tháng 7/2015

1

3/7-08/7

Tổ chức sự kiện  (sự kiện văn hóa-xã hội)

2TC/30 tiết

Nguyễn Văn Dũng

40

TS

2

9/7-15/7

Phương pháp nghiên cứu khoa học VHNT

2TC/30 tiết

Nguyễn Văn Dũng

40

TS

3

27/7-31/7

Tự đào tạo

 

 

40

 

Tháng 9/2015

3

17/9-20/9

Tín ngưỡng và tôn giáo VN

2TC/30 tiết

Ths Hà Đình Hùng

40

ThS

4

24/9-27/9

Tổ chức, quản lý thiết chế văn hóa

3TC/45 tiết

Ths Hà Đình Hùng

40

ThS

Tháng 10/2015

1

1/10-4/10

Tổ chức, quản lý thiết chế văn hóa

3TC/45 tiết

Ths Hà Đình Hùng

40

ThS

2

8/10-11/10

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật  (Âm nhạc, sân khấu, điện ảnh)

3TC/45 tiết

GV mời

40

ThS

3

15-18/10

4

22-30/10

SV tự đào tạo

 

 

40

 

Tháng 11/2015

1-4

1-30/10

SV tự đào tạo

 

 

40

 

 

1-4/11

Chuyên đề: Đầu tư phát triển VH  và xã hội hóa văn hóa

 

PGS.TS.Lê Văn Tạo

40

TS

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ V (Từ tháng 3/2016 đến giữa tháng 7/2016)

Tháng 3/ 2016

1

3/3-6/3

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể

3TC/45 tiết

Hà Đình Hùng

40

ThS

2

10/3-13/3

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

3TC/45 tiết

Hà Đình Hùng

40

ThS

3

17/3-20/3

Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN

3TC/45 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

4

24/3-27/3

SV tự đào tạo

 

 

 

 

Tháng 4/2016

1

1/4-3/4

Chuyên đề nâng cao: Kiến thức Văn hóa- Du lịch

1CĐ/15 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

2

7/4-10/4

Chuyên đề nâng cao: Văn hóa và toàn cầu hóa

1CĐ/15 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

3

14/4-17/4

Chuyên đề nâng cao: Quản lý văn hóa

1TC/15 tiết

Nguyễn Bích Thục

40

TS

4

21/4-24/4

Văn bản học

2TC/30 tiết

GV Bạc Liêu

40

ThS

5

28/4-30/4

SV tự đào tạo

 

 

40

 

Tháng 6/2016

1

1/6-4/6

SV tự nghiên cứu thực tế  5 tuần

 

 

 

40

 

2

6/6-11/6

3

13/6-18/6

4

20/6-25/6

5

27/6-30/6

Tháng 7/2016

1-2

 

1/7-15/7

SV tự đào tạo

 

 

 

 

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

HỌC KỲ VI (Từ giữa tháng 7/2016 đến tháng 11/2016)

Tháng 7/2016

1,2

1-15/7

Phương án tổ chức hoạt động một mô hình VHCS

1TC/15tiết

Hà Đình Hùng

40

ThS

Thi HP giao GV dạy xong thi luôn theo quy định

 

Tháng 9/2016

3,4

16-30/9

 

Thực tập cuối khóa( 3 tuần)

1 tuần cho sv viết bài luận, thiết kế xây dựng đồ án các hoạt động QLVH ( Gv hướng dẫn chung 30 tiết

3TC

Hà Đình Hùng

40

ThS

Tháng 10/2016

1

6/10-9/10

Hướng dẫn khóa luận TN:

- Chọn 14 SV tiêu biều làm khóa luận TN 14SV x 6 tiết/ SV giao 2 GV hướng dẫn

- Số SV học 02 HP thay thế khóa luận

 

Nguyễn Bích Thục

40

TS

2

13/10-16/10

Hà Đình Hùng

40

ThS

3

20/10-23/10

- HP thay thế khóa luận 1. Khoán GV 45 tiết ; Xây dựng đề án nhà văn hóa, xã phường, thôn,xóm. Gồm:

a/ GV hướng  dẫn viết đề án nhà văn hóa, xã phường, thôn,xóm.

b/ Đi nghiên cứu 1 số nhà văn hóa điển hình trong tỉnh SV ghi chép số liệu điều tra … phát triển kinh tế địa phương

 

Nguyễn Bích Thục

40

TS

4

27/10-30/10

- HP 2 thay thế khóa luận: Xây dựng văn nghệ chương trình thông tin cổ động (Sân khấu hoặc ca múa nhac (30t/nhóm- chia 2 nhóm)

 

Đạo diễn Dương Anh Tuấn

40

ThS

Vũ Thị Huyền

ThS

Tháng 11/2016

1,2

3/11-6/11

10/11-13/11

- Chấm 2 HP thay khóa luận TN :

 

 

 

 

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Sư phạm Âm nhạc (ĐHLT – Bạc Liêu) (11/03/15)
Hôm nay 30123
Hôm qua 31213
Tuần này 173913
Tháng này 700947
Tất cả 19680304
Browser   (Today) Chi tiết >>
@2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa  Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
Email: dhvhttdlth@gmail.com - Website: http://www.dvtdt.edu.vn